Ynni ym Mryste yn cael ei gyflenwi gan wynt Cymreig

Gall trigolion ddod yn berchen ar ran mewn tyrbin gwynt cymunedol Cymreig sydd yn cyflenwi cwsmeriaid gwyrdd Bristol Energy.

Mae YnNi Teg wedi bod yn cyflenwi cwsmeriaid Bristol Energy, sydd dan berchnogaeth y cyngor, gyda thrydan glân a gwyrdd o’n tyrbin 900kW ers yr haf diwethaf. Erbyn hyn, gwahoddir trigolion Bryste i brynu cyfranddaliadau yn y prosiect hefyd.

Er i’r llywodraeth dynnu yn ôl ei chefnogaeth i wynt ar y tir, mae gwynt dan berchnogaeth cymunedol yn parhau i gynnig cyfle ardderchog i fuddsoddi. YnNi Teg yw un o’r prosiectau gwynt ar y tir olaf yn y Deyrnas Unedig i gael ei danategu gan y Tariff Bwydo i Mewn.

Yn ddiweddar, aeth tîm o Bristol Energy i weld drostynt eu hunain sut yr oedd elw o brynu’r ynni yn helpu’r gymuned gyfagos yn Sir Gaerfyrddin. Daethant ynghyd â disgyblion ysgol gynradd gyfagos Meidrim, ysgol fechan gydag ond 22 o ddisgyblion, ar ymweliad i weld y tyrbin gwynt wrthi’n gweithio.

Fel y dywedodd Leo, disgybl 11 oed: “Yn hytrach na llygru’r aer ac achosi cynhesu byd eang, gall ynni adnewyddadwy helpu’r blaned. Bydd yn haws i anifeiliaid, i blanhigion ac i bobl barhau i fyw.”

Yn ogystal â gweithio gydag ysgolion lleol, bydd yr arian dros ben yn mynd i Ynni Cymunedol Cymru, Menter Gymdeithasol sydd yn helpu ac yn cefnogi grwpiau cymunedol ar draws Cymru i ddechrau prosiectau ynni adnewyddadwy dan berchnogaeth cymunedol.

Dywedodd Jeremy Thorp, Cyfarwyddwr, YnNi Teg: “Mae’r pŵer gwynt rydym yn ei eneradu yn Nghymru yn helpu i gyflenwi trydan glân i gwsmeriaid Bristol Energy yn barod; Gall pobl Bryste hefyd gefnogi prosiectau ynni cymunedol, fel ein prosiect ni, yn uniongyrchol drwy fuddsoddi yn ein cynnig cyfranddaliadau ac elwa deirgwaith o’u buddsoddiad: gwneud gwahaniaeth i newid hinsawdd, enillion teg o 5% yn flynyddol ar gyfartaledd,  a generadu arian ychwanegol i gefnogi prosiectau ynni cymunedol tebyg yn y dyfodol.”

Dywedodd Simon Proctor, Rheolwr Cychwyniad, Bristol Energy: fod “Bristol Energy wedi ei sefydlu er mwyn ail-fuddsoddi elw yn ôl i mewn i’r gymuned leol, felly rydym yn falch iawn i fod yn gweithio gyda phrosiectau ynni cymunedol megis YnNi Teg, sydd yn defnyddio eu helw i sefydlu cronfa ynni gymunedol, yn ogystal â chefnogi prosiectau ynni cymunedol led-led Cymru”.

“Yn diweddar, gwahoddwyd rhai o’r tîm i gymryd rhan yn rhywfaint o’r gwaith mae YnNi Teg yn ei wneud gyda’r ysgol leol. Roeddem wrth ein bodd yn ymweld ac yn cael gweld yr effaith positif mae’r prosiect yn ei gael ar y gymuned leol.”

Mae’r tyrbin yn generadu digon o drydan adnewyddadwy i fod yn gyfwerth â’r swm i bweru 650 o dai cyffredin, a diolch i’r tywydd gwyntog mae wedi bod yn generadu dipyn go lew yn uwch na’r lefelau a ragwelwyd.

I lawrlwytho ein dogfen cynnig cyfranddaliadau, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Mae'r sylwadau wedi cau.