YnNi Teg yn lansio eu cynnig cyfranddaliadau cymunedol

Rob Proctor and Jeremy Thorp, YnNi Teg Directors holding up the new Share Offer document after completing the bike ride

Rob Proctor and Jeremy Thorp, YnNi Teg Directors holding up the new Share Offer document after completing the bike ride

Wrth i gynnig cyfranddaliadau cymunedol tyrbin gwynt YnNi Teg fynd yn ‘fyw’, mae dau Gyfarwyddwr wedi cwblhau taith feicio elusennol 90 milltir. Mae’r tyrbin gwynt wedi ei leoli yng nghefn gwlad bendigedig Sir Gaerfyrddin. Digwyddodd y daith feicio o’r tyrbin gwynt ym Meidrim, Sir Gaerfyrddin i Gaerdydd.

Dywedodd Rob Proctor, Cyfarwyddwr yn YnNi Teg Cyf, sydd yn Gymdeithas Budd Cymunedol: “Cododd ein taith feicio ddiweddar dros £600 ar gyfer yr elusen newid hinsawdd, Maint Cymru. Ein tasg ehangach rwan yw i godi £1.8M mewn cyfranddaliadau. Rydym yn cynnig cyfleoedd i bobl ddod yn rhan-berchnogion yn y prosiect. Mae YnNi Teg yn rhagweld enillion o tua 5%, sydd yn drawiadol iawn.”

Mae’r tîm yn YnNi Teg wedi ymrwymo i ddatblygu dyfodol o ynni glân ac i liniaru newid hinsawdd. Mae’r tyrbin yn beiriant 900kW EWT, sydd wedi ei leoli 8 milltir (13 km) i’r gorllewin o Gaerfyrddin, ac amcangyfrifir ei fod yn atal 827 tunnell o CO₂ rhag mynd i mewn i’r atmosffer bob blwyddyn. Y disgwyliad yw y bydd yn generadu oddeutu 2100 MWh o drydan y flwyddyn, digon i bweru tua 650 o gartrefi. Ni fyddai’r cynllun wedi digwydd heb ymyriad YnNi Teg, gan y byddai’r newid i’r Tariffau Bwydo i Mewn (TBM) wedi gwneud y prosiect yn anymarferol. Er hynny, mae’r tyrbin i fyny ac yn rhedeg erbyn hyn a’r TBM wedi ei sicrhau.

Dywed Rob:

“Wrth bod YnNi Teg yn ymroddedig i adeiladu cymunedau cryfach a mwy gwydn yng Nghymru, gan ledaenu budd generadu ynni ar draws cymdeithas yn hytrach na’i fod yn nwylo yr ychydig, bydd yr holl elw uwchben yr enillion o 5% ragwelir i gyfranddalwyr yn cael ei ddefnyddio i gefnogi datblygiad ynni cymunedol drwy Gymru ac i greu cronfa gymunedol er budd y gymuned leol sydd yn agos i’r tyrbin.”

Gall unrhyw un 16 oed neu’n hŷn wneud cais am rhwng £100 a £100,000 mewn cyfranddaliadau. Mae cyfranddalwyr yn dod yn aelodau yn awtomatig, gan helpu i wneud penderfyniadau ynghylch beth ddylai YnNi Teg, cymdeithas gofrestredig, ei wneud. Mae gan y ffurff yma o Gymdeithas Gofrestredig set o reolau, sydd wedi eu cymeradwyo a’u cofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Mae mwy o wybodaeth a ffurflen gais ar gyfer cynnig cyfranddaliadau cymunedol YnNi Teg ar gael ar-lein yn http://www.ynniteg.cymru/share-offer/.

Mae'r sylwadau wedi cau.