Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru, Cystadleuaeth Ffotograffiaeth!

YnNi Teg's wind turbine

Ydych chi eisiau helpu i fynd i’r afael â chynhesu byd-eang, am gefnogi cymunedau yng Nghymru a buddsoddi’n foesegol? Yna dyma’ch cyfle!

Rydym yn cynnig y cyfle i bobl ac i ysgolion yng Nghymru ddod yn rhan-berchennog ar gynllun ynni cymunedol YnNi Teg ac i ennill hyd at £250 mewn cyfranddaliadau drwy gymryd rhan yn ein cystadleuaeth ffotograff ‘Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru’. Bydd y prif enillydd yn derbyn £250 mewn cyfranddaliadau gydag 11 gwobr cydradd-ail o £100 yr un mewn cyfranddaliadau, naill ai iddynt eu hunain neu ar gyfer eu hysgol os ydynt dan 16 oed.

Nid oes rhaid i chi gyflwyno ffotograff nac ennill y gystadleuaeth er mwyn dod yn aelod, gall unrhyw un fuddsoddi a dod yn aelod yn YnNi Teg am cyn lleied â £100. Bydd unrhyw un sydd yn buddsoddi yn dod yn aelod cyfartal yn ein cymdeithas budd cymunedol ac rydym yn rhagweld enillion blynyddol o  5% ar gyfranddaliadau i’n haelodau. Am fwy o wybodaeth gwelwch ein Dogfen cynnig cyfranddaliadau os gwelwch yn dda, ac ymunwch â’r mudiad ar gyfer ynni glanach, gwyrddach, dan berchnogaeth gymunedol.

Byddwn yn edrych am ffotograffau o brosiectau yng Nghymru, sydd hefyd yn cyfateb ag un (neu fwy) o’r themâu canlynol:

 1. Ynni Adnewyddadwy a Phobl
 2. Ynni Adnewyddadwy a’r Amgylchedd
 3. Prosiect Ynni Cymunedol

Bydd 3 categori oed, sef 16 a throsodd, 12-15 ac 11 neu iau.

Noder, os gwelwch yn dda, y bydd y brif wobr o £250 yn cael ei gwobrwyo i’r lluniau hynny ar y thema ‘Prosiect Ynni Cymunedol’ yn unig, gan ein bod yn awyddus i hyrwyddo prosiectau dan berchnogaeth gymunedol yng Nghymru.

Os nad ydych yn sicr o leoliad y Prosiect Ynni Cymunedol agosaf i chi, cymerwch olwg ar fap Aelodau Ynni Cymunedol Cymru!

Cymryd rhan:

 • Er mwyn cyflwyno eich ffotograff(au), naill ai ebostiwch y llun i beca@communityenergywales.org.uk neu ei Drydaru i @YnniTeg gan ddefnyddio’r hashnôd #YnNiTegPhotoComp. Cofiwch nodi eich enw, oed, rhif ffôn, dyddiad y llun a ble tynnwyd y llun.
 • Gallwch gyflwyno gymaint ag y dymunwch o luniau.
 • Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob oedran. Os ydych dan 16 oed, yna gofynnwch i riant neu oedolyn addas yrru’r lluniau ar eich rhan.
 • Y brif wobr yw gwerth £250 o gyfranddaliadau ym Mhrosiect Gwynt Cymunedol YnNi Teg. Bydd un ar ddeg enillydd ail safle yn derbyn £100 o gyfranddaliadau yr un iddynt eu hunain (16+) neu ar gyfer eu hysgol (<16).
 • Bydd panel o feirniaid sydd yn cynnwys Cyfarwyddwyr YnNi Teg ac Ynni Cymunedol Cymru yn penderfynu ar y llun gorau gyda’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi ym mis Medi.
 • Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau fydd 07/09/2018
 • Am fwy o wybodaeth cysyllter â beca@communityenergywales.org.uk

Telerau ac Amodau:

 • Drwy gyflwyno llun rydych yn cytuno iddo gael ei bostio ar wefan, Twitter, Facebook ac Instagram YnNi Teg ac Ynni Cymunedol Cymru.
 • Efallai y bydd y llun(iau) hefyd yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol i hyrwyddo ynni cymunedol gan naill ai YnNi Teg neu Ynni Cymunedol Cymru, gyda chydnabyddiaeth priodol.
 • Os hoffech dynnu’ch llun(iau) yn ôl ar unrhyw adeg, gallwch wneud hynny trwy anfon e-bost at beca@communityenergywales.org.uk.
 • Cyfrifoldeb y ffotograffydd, neu ei riant / warcheidwad, os yw’r llun yn cael ei gyflwyno ar ran plentyn, yw sicrhau bod unrhyw bobl sy’n cael eu hadnabod yn benodol yn y lluniau wedi rhoi eu caniatâd i ddefnyddio eu delwedd.
 • Bydd y wobr yn cael ei bostio i gyfeiriad yn y DU yn unig.
 • Sicrhewch bod gennych ganiatâd y tirfeddiannwr os ydych yn mynd ar dir preifat

 

, ,

Mae'r sylwadau wedi cau.