Diweddariad aelodau, Rhagfyr 2017

Mae’r tyrbin wedi ei gomisiynu ers pedwar mis erbyn hyn, a’r argaeledd a’r allbwn yn edrych yn addawol hyd yn hyn. Mae’r data o’r pedwar mis yma fel a ganlyn:

mis kWh argaeledd Perfformiad o’i gymharu â’r targed P50 Cyfartaledd cyflymder gwynt misol o’i gymharu â’r cyfartaledd dros 10 mlynedd (data cenedlaethol y DU)
Awst – 17 78,122 92.6% 49% 102%
Medi – 17 162,134 98.3% 94% 98%
Hydref – 17 193,137 98.6% 104% 113%
Tachwedd – 17 171,285 99.8% 86%

Dengys y data yma bod y tyrbin wedi cael dechrau da, bod cyfnod y problemau cychwynnol wedi bod yn un byr iawn ac mai dim ond ychydig iawn o argaeledd a gollwyd, hyd yn oed ym mis Awst, sef y mis comisiynu (comisiynwyd y tyrbin ar 2 Awst). Mae hyn hyd yn oed yn cynnwys y cyfnod yn syth wedi’r dyddiad comisiynu swyddogol pan roedd EWT yn cynnal nifer o brofion comisiynu.

Mewn newyddion arall, enillon ni y wobr am y Fenter Gymdeithasol Gynaliadwy orau yng ngwobrau Cynnal Cymru ar 30 Tachwedd. Mynychodd Rob y digwyddiad yn y Senedd yng Nghaerdydd gan gasglu y wobr i ni.

Ymwelodd Jeremy Thorp, yng nghwmni Wyn Roberts, ein asiant marchnata, a chriw ffilmio, ag ysgol gynradd ym Meidrim ar 21 Tachwedd. Cafodd yr 11 plentyn yn y dosbarth uchaf wers fer amdan y tyrbin gydag ymweliad â’r safle i ddilyn. Yn y prynhawn, cynorthwyodd Jeremy a Wyn y plant i adeiladu dau fodel o dyrbinau drwy ddefnyddio pecyn adeiladu. Roedd yr ymatebion gan y plant (a’r athrawon) yn bositif iawn.

Rydym wedi derbyn pum cais yn ymateb i’n cais am ddiddordeb ym £15,000 cychwynnol y gronfa gymunedol yr ydym yn barod i’w rannu o fewn y gymuned leol. Mae’r bwrdd wedi ymgysylltu gyda’r cyngor cymuned ym Meidrim ac wedi cytuno i benderfynu sut i rannu’r gronfa hon drwy gyd-bwyllgor yn cynnwys aelodau cyngor Meidrim ac aelodau bwrdd Ynni Teg. Rydym yn gobeithio penderfynu ar hyn yn fuan iawn er mwyn ein galluogi i rannu’r arian hwn o fewn y gymuned cyn bo hir.

Rydym wedi cynnwys opsiwn ychwanegol ar gyfer pobl sydd yn dymuno prynu cyfranddaliadau – rydym newydd ei gwneud yn bosib i rhywun brynu cyfranddaliadau yn rhodd i rhywun arall – yr anrheg moesegol perffaith. Mae dolen ar wahân ar y wefan ar gyfer hyn, a bydd y derbynnydd yn cael tocyn anrheg deniadol y gallent ei ddefnyddio i gofrestru eu haelodaeth a’u cyfranddaliadau. Byddwn yn hyrwyddo’r opsiwn yma o fewn ein sianeli marchnata amrywiol wrth arwain at y Nadolig.

Mae’r cyfanswm cyfranddaliadau bellach yn £164,750, parhewch i ddweud wrth eich cyfeillion a’ch teulu amdan y cynnig cyfranddaliadau, os gwelwch yn dda. Os ydych yn defnyddio Facebook neu Twitter, byddwn yn ddiolchgar pe buasech yn hyrwyddo ac yn rhannu ein trydaru a’n pyst Facebook.

Mae'r sylwadau wedi cau.