Diweddariad Cronfa Gymunedol YnNi Teg, Ionawr 2018

Jeremy Thorp at Ysgol Meidrim

Mae nifer o resymau dros gefnogi a dod yn aelod yn YnNi Teg, ac un o‘n hoff resymau yw’r cymorth gall ein harian dros ben ei ddarparu ar gyfer sefydliadau eraill sydd o fewn golwg i’n tyrbin.

Mae ychydig dros dri mis erbyn hyn ers i ni lansio ein cynnig cyfranddaliadau, ac yn y cyfnod hwnnw rydym wedi derbyn ceisiadau gan dri grŵp gwahanol am grant o’n cronfa gymunedol. Roedd ceisiadau y sefydliadau hyn i gyd yn llwyddiannus ac fe fyddant  yn dechrau gwaith ar eu prosiectau priodol yn ystod yr wythnosau i ddod.

Dyma ychydig o wybodaeth am bob un o’r ceisiadau rydym wedi eu cymeradwyo.

Ysgol Meidrim

Mae Ysgol Meidrim yn ysgol gynradd fechan yn Sir Gaerfyrddin gydag 20 o ddisgyblion. Cysylltodd yr ysgol ag YnNi Teg am grant i helpu tuag at adeiladu ardal ddysgu y tu allan ar gyfer ei disgyblion Cyfnod Sylfaen ac i amgáu tir ar gyfer y ‘dosbarth awyr agored’ yma, i helpu i adeiladu tŷ gwydr, ac i ddatblygu sgiliau corfforol disgyblion yn yr awyr agored.

Adeiladwyd yr ysgol dros ganrif yn ôl ac mae ganddi bedair ystafell ddosbarth, tair o’r rhain y tu mewn ac un y tu allan. Mae’r ysgol yn bwriadu defnyddio’r grant dderbyniwyd gan YnNi Teg i adeiladu dosbarth awyr agored arall, gyda mynediad uniongyrchol o ystafell ddosbarth  y Cyfnod Sylfaen, ar gyfer y disgyblion Cyfnod Sylfaen. Bydd yr ardal amgaeëdig hon yn darparu amgylchedd awyr agored fydd yn ddiogel i’r disgyblion ar gyfer astudio a chwarae.

Mae’r ysgol hefyd wedi gofyn am gymorth tuag at brynu deunyddiau i adeiladu ffrâm ar gyfer tŷ gwydr. Bydd y plant wedyn yn adeiladu’r tŷ gwydr drwy ddefnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu, ac yn tyfu planhigion a llysiau fydd yn cael eu gwerthu i rieni a chefnogwyr yr ysgol er mwyn helpu i ddatblygu sgiliau entrepreneuriaeth y plant.

Bydd rhan olaf y prosiect yn gweld maes chwarae yn cael ei adeiladu ar dir yr ysgol, gydag offer dringo fydd yn helpu i ddatblygu sgiliau corfforol, academaidd, cymdeithasol a datrys-problemau y plant.

Cymdeithas Gymunedol Llanwinio

Mae Cymdeithas Gymunedol Llanwinio yn cynrychioli nifer o grwpiau cymunedol ym mhlwyf Llanwinio, yn cynnwys Sefydliad y Merched, Merched y Wawr, Y Clwb Bowlio Dan Do a’r Clwb Ffermwyr Ifanc.

Mae cais Cymdeithas Gymunedol Llanwinio ar gyfer cyllid i wneud gwaith atgyweirio ar Neuadd Llanwinio, adnodd cymunedol sydd yn eiddo i’r grŵp wedi iddynt godi digon o arian yn lleol i brynu’r adeilad pan roddodd grŵp eglwys y plwyf lleol ef ar werth yn 2017.

Bydd yr atgyweiriadau i’r neuadd, sydd yn cael ei defnyddio gan nifer o wahanol grwpiau cymunedol ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau, yn cynnwys rhoi to newydd ar y gegin ac atgyweirio ac ail-addurno y mannau hynny ble mae’r gollyngiadau o’r to wedi achosi difrod y tu mewn i’r adeilad. Bydd cyfleusterau toiled i’r anabl yn cael eu hadeiladu, bydd cyfleusterau’r gegin yn cael eu hehangu i greu caffi / siop ble gall pobl alw i mewn, bydd cyfleusterau storio a swyddfa newydd yn cael eu hadeiladu, ac fe osodir band llydan ar gyfer defnydd y swyddfa a’r gymuned.

Neuadd Eglwys Meidrim

Mae’r neuadd eglwys ym Meidrim yn ased cymunedol sydd â gofodau ar gyfer perfformio a chynulleidfa, cegin a chyfleusterau toiled.

Mae systemau gwresogi a thrydanol yr adeilad yn hen ac angen eu gwella ar fyrder, fydd yn golygu ailweirio, panel dosbarthu trydan newydd, paneli gwresogi a thermostat newydd, a goleuadau newydd.

Bydd gwneud y gwaith hwn yn help i sicrhau bod yr adeilad yn cydmffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch ac yn gallu parhau i fod yn adnodd cymunedol gwerthfawr.

Os hoffech ddarganfod mwy am Gronfa Gymunedol YnNi Teg, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Mae'r sylwadau wedi cau.