Cynnig cyfranddaliadau

Sylw: Mae’r cynnig cyfranddaliadau ar agor.

Lawrlwythwch y ddogfen cyfranddaliadau Ceisiwch am gyfranddaliadau ar-lein 

Community Shares Standard logoMae’n cynnig cyfranddaliadau ar agor.  Lawrlwythwch y ddogfen cyfranddaliadau yma.

Medrwch geisio am gyfranddaliadau unai drwy lenwi’r ffurflen a’i bostio nol atom i’r cyfeiriad yng nghefn y cynnig cyfranddaliadau, neu medrwch geisio a talu am eich cyfranddaliadau ar-lein drwy glicio yma.

Wrth ddod yn aelod, byddwch yn ein helpu i gyflawni ein cenhadaeth o ddatblygu dyfodol egni glân, lliniaru newid hinsawdd, adeiladu cymunedau  cryfach, mwy gwydn yng Nghymru, a lledaenu budd perchnogaeth ar draws cymdeithas yn hytrach nac yn nwylo yr ychydig.

YnNi Teg turbine

Mae’r tyrbin wedi ei adeiladu a’i gomisiynu drwy ddefnyddio benthyciad gan Cyllid Cymru, gan nad oedd y terfynau amser osodwyd gan y Tariff Cyflenwi yn rhoi digon o amser i ni i godi yr arian o gyfranddaliadau ac i’n galluogi i gyrraedd y dyddiad cau ar gyfer comisiynu.

Nawr mae’r tyrbin wedi ei gomisiynu, rydym angen amnewid y benthyciad hwn gyda chyfranddaliadau. Oherwydd bod y gyfradd llog ar ein benthyciad yn uwch na’r gyfradd llog ar ein cyfranddaliadau, po fwyaf y gallwn godi mewn cyfranddaliadau, y mwyaf o arian fydd i’r gronfa gymunedol.

Mae’r cynnig cyfranddaliadau i gael ei lansio yn wythnos gyntaf mis Hydref, gan redeg hyd nes y byddwn wedi cyrraedd ein targed. Y cyfanswm rydym angen ei godi yw £1,800,000, ond mae gennym eisioes addewidion o £500,000 tuag at y targed hwn.

Pan fydd y cynnig cyfranddaliadau yn agor, gallwch wneud cais am unrhyw faint rhwng £100 a £100,000 mewn cyfranddaliadau. Caiff unrhyw un dros 16 oed wneud cais am gyfranddaliadau, ac fel cyfranddaliwr byddwch yn dod yn aelod o’n cymdeithas yn awtomatig, ac yn cael cymryd rhan mewn cyfarfodydd i aelodau a chynorthwyo i wneud penderfyniadau ynghylch beth ddylai’r Gymdeithas ei wneud.

Fel Cymdeithas Gofrestredig, bydd penderfyniadau yn cael eu gwneud ar sail “un aelod un bleidlais”, felly mae eich llais yn gyfartal, boed gennych 100 o gyfranddaliadau neu 100,000.

Fel cyfranddaliwr, byddwch yn derbyn llog ar eich cyfranddaliadau. Rydym yn rhagamcanu y bydd hyn yn elw o 5% dros oes eich cyfranddaliadau (gweler ddogfen y cynnig cyfranddaliadau am fwy o fanylion).

Mae ein rhagamcanion yn darogan y bydd y tyrbin yn rhoi enillion o fwy na 5%, ond bydd pob elw dros y 5% sy’n mynd i  gyfranddalwyr yn cael ei ddefnyddio er budd y gymuned. Mae’n bosib i’r elw a’r llog fod yn is na hyn, er hynny, os yw unrhyw rai o’n rhagdybiaethau yngylch perfformiad i’r dyfodol yn anghywir.

Fel gydag unrhyw gyfranddaliadau, mae risg i’ch arian ac os fyddai’r Gymdeithas yn methu, gallech golli rhan o’ch arian neu eich arian i gyd. Darllenwch ein dogfen cynnig cyfranddaliadau yn ofalus os gwelwch yn dda.

I gofrestru eich diddordeb mewn dod yn gyfranddaliwr, aelod a rhan-berchennog, nodwch eich cyfeiriad ebost ar y dudalen hon ac fe gewch eich hysbysu pan fydd y cynnig yn cael ei lansio.

Community Shares Standard logo

Rhoddir y Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol i gynigion sydd yn cyfarfod gyda safonau arfer dda cenedlaethol.

Am fwy o wybodaeth ynghylch cyfranddaliadau cymunedol, y Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol a’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol, ewch i: communityshares.org.uk