Cronfa gymunedol

Yn ogystal ag atal yr 827 tunnell tybiedig o CO2 rhag mynd i mewn i’r atmosffer yn flynyddol, bydd yr incwm dros ben o’r tyrbin yn cael ei ddefnyddio yn y ffyrdd canlynol:

Fe fyddwn yn sefydlu cronfa gymunedol leol fydd yn anelu yn benodol at y bobl sydd yn byw agosaf at y tyrbin. Rydym wedi ymrwymo i roi cyfandaliad o £15,000 i mewn i’r gronfa hon i ddechrau, i’w ddilyn gyda £2000 yn flynyddol dros y 19 mlynedd nesaf (nes bydd y Tariff Bwydo i Mewn yn dod i ben). Bydd hwn yn cael ei wario drwy ymgynghoriad gyda’r gymuned leol. Os ydych yn byw o fewn golwg i’r tyrbin a bod gennych syniad am rhywbeth o fudd ellir ei wneud gyda’r arian hwn, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. Byddai’n well gennym ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau sydd â rhywfaint o gysylltiad â’r amgylchedd neu newid hinsawdd (gan mai dyma yw ein cenhadaeth) ond y flaenoriaeth yw iddo fod yn rhywbeth mae’r gymuned leol am ei weld yn digwydd.

Yn ychwanegol i’r gronfa leol hon, mae disgwyl y bydd yr holl warged sydd ar ôl yn cael ei anrhegu i Ynni Cymunedol Cymru, yn amodol ar gymeradwyaeth blynyddol gan ein haelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Mae Ynni Cymunedol Cymru yn Fenter Gymunedol sydd yn cynorthwyo ac yn cefnogi grwpiau cymunedol ledled Cymru i gychwyn ar eu prosiectau ynni adnewyddadwy o dan berchnogaeth leol eu hunain. Mae Ynni Cymunedol Cymru yn cael eu cyllido, ar hyn o bryd, drwy grantiau ond mae’n mynd yn fwy anodd i gael gafael ar y fath grantiau , ac fe fydd y cyllid o’r tyrbin hwn yn rhoi mwy o sicrwydd i Ynni Cymunedol Cymru i’r dyfodol i barhau gyda’u gwaith ar lawr gwlad.

Mae swm yr arian dros ben fydd ar gael ar gyfer y pwrpas hwn yn dibynnu ar berfformiad y tyrbin, ond os bydd yn perfformio gystal ag yr ydym yn ei obeithio, gallai olygu oddeutu £30,000 yn mynd tuag at gefnogi prosiectau ynni cymunedol ar draws Cymru i’r dyfodol.