Amdanom ni

Mae YnNi Teg yn Gymdeithas Budd Cymunedol. Mae hyn yn ffurf o Gymdeithas Gofrestredig sydd wedi ei chofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FSA).

Mae gan Gymdeithas Gofrestredig aelodau a bwrdd sydd yn cael ei ethol yn flynyddol mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gan yr aelodau.

YnNi Teg members

Ein aelodau yw pawb sydd wedi prynu cyfranddaliadau yn ein cymdeithas. Mae gennym fwrdd o gyfarwyddwyr sylfaenwyr  sydd wedi sefydlu’r gymdeithas a’i rheoli drwy’r cyfnod adeiladu.

Mae’r gymdeithas yn cael ei rhedeg yn ôl set o reolau, sydd wedi eu cymeradwyo a’u cofrestru gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Mae’r rheolau hyn yn cwmpasu materion megis pwy all fod yn aelod, sut mae cyfarfodydd y bwrdd a chyfarfodydd cyffredinol yn cael eu rhedeg, pa gworwmau sydd eu hangen, faint o gyfarwyddwyr ddylai fod ar y bwrdd, ac yn y blaen. Gallwch lawrlwytho copi o’n rheolau o’n tudalen lawrlwythiadau.

Mae gan YnNi Teg Cyf gysylltiad cryf gydag Ynni Cymunedol Cymru. I fwrdd Ynni Cymunedol Cymru y cynigiwyd y safle, a nhw sefydlodd YnNi Teg fel platfform masnachu addas ar gyfer gweithredu tyrbin gwynt. Nawr bod YnNi Teg wedi ei sefydlu, mae’n sefydliad annibynnol awtonomaidd ond gyda llythyr o fwriad rhwng y ddau sefydliad sydd yn ymrwymo i ran o elw dros ben YnNi Teg i gael ei anrhegu i Ynni Cymunedol Cymru i gynorthwyo yn eu gwaith gyda grwpiau cymunedol yng Nghymru.

Mae bwrdd presennol YnNi Teg i gyd yn gyfarwyddwyr neu’n gyflogai i Ynni Cymunedol Cymru, ond mae disgwyl (a gobaith), unwaith y bydd gan YnNi Teg aelodau cyfranddalwyr, y bydd rhai o’r aelodau hyn yn sefyll ar gyfer eu hethol i’r bwrdd.

Y bwrdd cyfarwyddwyr presennol

Dan McCallum - YnNi Teg

Dan McCallum

Dan yw un o sylfaenwyr Awel Aman Tawe, menter gymdeithasol wedi ei lleoli yn Ne Cymru sydd yn hyrwyddo prosiectau ynni cymunedol. Roedd Dan yn  rownd derfynol Gwobr Entrepreneur y Flwyddyn Ernst and Young 2007 ac mae’n fodel rôl ar gyfer rhaglen ‘Dynamo’ Llywodraeth Cymru, yn ymgymryd â chyflwyniadau rheolaidd i ysgolion ac i gynadleddau FE. Mae swydd Dan yn cael ei chyllido gan Raglen Ynni’r Fro Llywodraeth Cymru, sydd yn defnyddio Cyllid  Strwythurol Ewropeaidd i gynnig cymorth grant a benthyciadau i fentrau cymdeithasol, gyda chyngor annibynnol am ddim, i’w cynorthwyo i ddatblygu eu cynlluniau ynni adnewyddadwy graddfa-cymunedol eu hunain ar draws Cymru.

Grant Peisley

Grant Peisley – entrepreneur cymdeithasol, ymarferydd lleoliaeth ac ymgynghorydd cymunedau cynaliadwy. Ef yw sylfaenydd a chyfarwyddwr Datblygiadau Egni Gwledig (DEG) sydd wedi helpu dros 40 o grwpiau cymunedol i wireddu eu prosiectau ynni ac sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru a Gwobrau Adfywio Cymru ac wedi cael canmoliaeth uchel yng ngwobrau Cynnal Cymru am waith ym maes Ynni Cymunedol am ddwy flynedd yn olynol. Mae Grant hefyd yn un o gyfarwyddwyr Ynni Cymunedol Cymru ac YnNi Llyn.

Rob Proctor

Robert Proctor yw’r Rheolwr Datblygu Busnes ar gyfer Ynni Cymunedol Cymru ac mae wedi helpu i sefydlu y sefydliad sydd, erbyn hyn, â dros 60 o aelodau ledled Cymru. Ef hefyd yw’r Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y rhaglen wobredig Adfywio Cymru sydd wedi cefnogi dros 400 o gymunedau yng Nghymru i weithredu ar newid hinsawdd. Mae ganddo dros 12 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector gymunedol ac amgylcheddol ac mae wedi arbenigo mewn Ynni Cymunedol dros y 3 mlynedd diwethaf.

Jeremy Thorp - YnNi TegJeremy Thorp

Mae Jeremy Thorp yn aelod o fwrdd Ynni Cymunedol Cymru ac mae’n gweithio i Sharenergy, menter gymunedol sy’n cefnogi prosiectau ynni ar draws y DU, yn arbennig gyda chodi cyllid drwy gyfranddaliadau cymunedol. Mae hefyd wedi bod yn weithgar dros y 10 mlynedd diwethaf mewn prosiectau yn ymwneud â newid hinsawdd yn ei gymunedau lleol yn y Drenewydd a Trefaldwyn yng Nghanolbarth Cymru, ac mae’n hyrwyddwr beiciau trydan.

Gareth Tucker