I’R WASG

Bydd pob cais y byddwn yn ei dderbyn cyn yr 8fed o Orffennaf 2018 yn derbyn pâr o drôns neu nicer moesegol a chynaliadwy “ei bweru gan wynt” (un ar gyfer pob cais).

Pan dderbyniwn eich cais, byddwn yn cysylltu â chi er mwyn gofyn pa faint / ryw yr ydych ei angen.

Cyflenwir y pants gan Greenfibres sydd yn gyflenwyr ‘Best Buy’ gan Ethical Consumer, sydd yn sicrhau bod y dillad isaf hyn yn cael eu cynhyrchu yn y modd mwyaf moesegol a chynaliadwy.

Daliwch y wasg: Yr anrheg moesegol perffaith. Gallwch wneud cais am gyfranddaliadau yn enw rhywun arall i’w rhoi fel anrheg. Byddwch yn derbyn tocyn anrheg i’w roi fel rhodd fydd yn galluogi’r derbynnydd i gofrestru fel aelod ac i dderbyn cyfranddaliadau yn eu henw eu hunain. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm “gwneud cais am gyfranddaliadau anrheg” isod.

Lawrlwythwch y ddogfen cyfranddaliadau Ceisiwch am gyfranddaliadau ar-lein gwneud cais am gyfranddaliadau anrheg 

YnNi Teg: ynni teg i Gymru

Croeso i wefan YnNi Teg

Prosiect ynni cymunedol Cymreig newydd yw YnNi Teg, gyda tyrbin gwynt sydd newydd gael ei gomisiynu. Cafodd ein tyrbin gwynt 900kW EWT DW54 ger Caerfyrddin, yn ne Cymru, ei gomisiynu ar amser ac i’r gyllideb ar 2il Awst 2017. Mae’n sefyll ar dwr 40m, gyda llafnau sy’n ymestyn 56 metr, ac rydym yn disgwyl y bydd yn cynhyrchu tua 2000 MWh o drydan yn flynyddol (digon ar gyfer tua 650 o gartrefi)

Ein cenhadaeth yw i helpu Cymru i ddatblygu dyfodol ynni glân, lliniaru newid hinsawdd drwy osod dulliau cynhyrchu ynni adnewyddadwy, ac i wneud hyn mewn modd teg a democrataidd drwy ledaenu’r perchnogaeth a’r buddion ar draws y gymuned yn hytrach na’i ganoli yn nwylo yr ychydig. Mae YnNi Teg yn Gymdeithas Budd Cymunedol, sy’n golygu y gall unrhyw un (oed 16+) ddod yn aelod drwy brynu cyfranddaliadau gan ddod yn rhan-berchennog ar dyrbin gwynt.

Rydym am i lawer o bobl, ar draws Cymru, ar draws y DU a thu allan i’r DU, brynu cyfranddaliadau i’n cefnogi. Drwy brynu cyfranddaliadau a dod yn aelod, byddwch yn cynorthwyo i liniaru newid hinsawdd, yn helpu i adeiladu cymunedau cryfach, mwy gwydn ar draws Cymru, ac fe fyddwch yn derbyn cyfradd deg o log ar eich cyfranddaliadau. Mae gennym, gyda’n gilydd, y pŵer i greu dyfodol positif ar gyfer ein plant ac fe’ch croesawn chi i ymuno â ni i wireddu hyn.

Talwyd am y cyfnod o adeiladu ein tyrbin drwy ddefnyddio benthyciadau tymor byr. Rydym angen gwerthu cyfranddaliadau er mwyn ailariannu a chymryd lle y benthyciadau adeiladu yma (gweler ein tudalen cynnig cyfranddaliadau). Byddwn yn lansio ein cynnig cyfranddaliadau yn fuan ac rydym yn annog unrhyw un sydd eisiau cefnogi gweithredu dan arweiniad cymunedol er mwyn newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy i brynu rhywfaint o gyfranddaliadau.

Beth rydym wedi godi mor belled

Olimometer 2.52

Archwiliwch ein gwefan

YnNi Teg members

Amdanom ni

Darganfyddwch fwy am YnNi Teg a’r bobl sy’n rhan o’r prosiect

Darganfyddwch fwy

YnNi Teg members

Cynnig cyfranddaliadau

Dysgwch am ein cynnig cyfranddaliadau, a sut y gallwch fuddsoddi

Darganfyddwch fwy

YnNi Teg turbine

Lawrlwythiadau

Lawrlwytho ffeithiau sy’n ymwneud â’r cynnig cyfranddaliadau a’r rheolau rydym yn cadw atynt.

Darganfyddwch fwy

YnNi Teg turbine foundations

Newyddion diweddaraf

Darganfyddwch y newyddion diweddaraf gan YnNi Teg.

Darganfyddwch fwy

 

Mae YnNi Teg yn Fenter Gymdeithasol sydd wedi ei chofrestru fel Cymdeithas Budd Cymunedol. Wedi i ni dalu llog teg i’n aelodau cyfranddalwyr, bydd yr holl elw yn cael ei ddefnyddio er budd y gymuned. Bydd hwn yn cael ei wario’n rhannol er lles y gymuned leol o amgylch safle’r tyrbin, ac yn rhannol i gefnogi gosod mwy o ynni adnewyddadwy cymunedol yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth, gweler y dudalen budd cymunedol.

Ein bwriad yw mai hwn fydd y cyntaf o nifer o brosiectau o‘r fath y bydd YnNi Teg yn eu hadeiladu, byddwn yn chwilio am gyfleoedd ar  gyfer mwy o brosiectau i helpu i wneud ynni cymunedol yn gyfrannwr sylweddol i ddyfodol carbon isel ac i liniaru y newid mewn hinsawdd.