YnNi Teg: ynni teg i Gymru

Croeso i wefan YnNi Teg

Prosiect ynni cymunedol Cymreig newydd yw YnNi Teg, gyda tyrbin gwynt sydd newydd gael ei gomisiynu. Cafodd ein tyrbin gwynt 900kW EWT DW54 ger Caerfyrddin, yn ne Cymru, ei gomisiynu ar amser ac i’r gyllideb ar 2il Awst 2017. Mae’n sefyll ar dwr 40m, gyda llafnau sy’n ymestyn 56 metr, ac rydym yn disgwyl y bydd yn cynhyrchu tua 2000 MWh o drydan yn flynyddol (digon ar gyfer tua 650 o gartrefi)

Ein cenhadaeth yw i helpu Cymru i ddatblygu dyfodol ynni glân, lliniaru newid hinsawdd drwy osod dulliau cynhyrchu ynni adnewyddadwy, ac i wneud hyn mewn modd teg a democrataidd drwy ledaenu’r perchnogaeth a’r buddion ar draws y gymuned yn hytrach na’i ganoli yn nwylo yr ychydig. Mae YnNi Teg yn Gymdeithas Budd Cymunedol, sy’n golygu y gall unrhyw un (oed 16+) ddod yn aelod drwy brynu cyfranddaliadau gan ddod yn rhan-berchennog ar dyrbin gwynt.

Erbyn hyn mae llawer o bobl, ar draws Cymru, ar draws y DU a thu allan i’r DU, wedi prynu cyfranddaliadau i’n cefnogi. Drwy brynu cyfranddaliadau a dod yn aelod, maent yn cynorthwyo i liniaru newid hinsawdd, yn helpu i adeiladu cymunedau cryfach, mwy gwydn ar draws Cymru, ac yn derbyn cyfradd deg o log ar eich cyfranddaliadau. Mae gennym, gyda’n gilydd, y pŵer i greu dyfodol positif ar gyfer ein plant ac fe’ch croesawn chi i ymuno â ni i wireddu hyn.

 

Mae YnNi Teg yn Fenter Gymdeithasol sydd wedi ei chofrestru fel Cymdeithas Budd Cymunedol. Wedi i ni dalu llog teg i’n aelodau cyfranddalwyr, bydd yr holl elw yn cael ei ddefnyddio er budd y gymuned. Bydd hwn yn cael ei wario’n rhannol er lles y gymuned leol o amgylch safle’r tyrbin, ac yn rhannol i gefnogi gosod mwy o ynni adnewyddadwy cymunedol yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth, gweler y dudalen budd cymunedol.

Ein bwriad yw mai hwn fydd y cyntaf o nifer o brosiectau o‘r fath y bydd YnNi Teg yn eu hadeiladu, byddwn yn chwilio am gyfleoedd ar  gyfer mwy o brosiectau i helpu i wneud ynni cymunedol yn gyfrannwr sylweddol i ddyfodol carbon isel ac i liniaru y newid mewn hinsawdd.